Mewn adran

Cymorth i ymgeiswyr

Llenwi'r ffurflen gais

Y mae dwy ran i'r ffurflen gais. Rhaid i'r rhan gyntaf gael ei llenwi naill ai gennych chi, y sawl sydd wedi ei benodi gennych i dderbyn eich budd-dal, neu rywun sydd â Phwer Atwrnai i weithredu ar eich rhan. Mae'n gofyn am fanylion personol ac ychydig o wybodaeth gefndirol ynglyn â'ch anabledd a'r math o bethau y mae arnoch angen cymorth gyda hwy.

Rhaid i’r ail ran gael ei chwblhau gan weithiwr cymdeithasol eich awdurdod lleol. Mae angen iddo/iddi ddarparu eu manylion cysylltu, cadarnhau eich bod yn bodloni'r meini prawf, a gwneud datganiad ynglyn â gwerth y gwasanaethau y maent yn fodlon darparu ar eich cyfer fel rhan o'r pecyn gofal ar y cyd bwriedig sydd i’w ddarparu ar y cyd.

Mae'n bwysig bod cyfeiriad post llawn, gan gynnwys y cod post ar gyfer eich cartref, yn cael ei gynnwys ar y ffurflen gais. Bydd methu â gwneud hyn yn achosi oedi wrth brosesu eich cais.

Sicrhewch fod holl adrannau perthnasol of y ffurflen yn cael eu llenwi cyn anfon y ffurflen gais i mewn.

Anfon y ffurflen gais

Rhaid anfon y ffurflen gais gyflawn at y CBA yn Nottingham. Dyma'r cyfeiriad i'w ddefnyddio:
ILF, PO Box 7525, Nottingham, NG2 4ZT.

Dylech nodi na all y ffurflen gais gael ei derbyn os nad yw dwy ran y ffurflen yn cael eu llenwi.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Pan dderbynnir y ffurflen gais wedi'i llenwi yn y swyddfa, ac ar ôl cadarnahu eich bod yn gymwys, bydd y Gronfa’n clustnodi un o’i Weithwyr Cymdeithasol Ymweld (GCY) ar eich cyfer; bydd yn rhywun sy’n gweithredu yn eich ardal chi. Bydd y GCY yn cysylltu â'ch gweithiwr cymdeithasol awdurdod lleol i drefnu amser cyfleus ar gyfer cynnal asesiad o'ch anghenion. Yn dilyn yr ymweliad ar y cyd, bydd yr holl wybodaeth berthnasol yn cael ei hanfon i'r swyddfa yn Nottingham, lle bydd y staff gweinyddol y Gronfa yn cyfrifo faint y bydd y Gronfa’n gallu cyfrannu tuag at gost y gofal sydd ei angen arnoch.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd llythyr o gynnig yn cael ei anfon atoch, yn manylu ar sut y cyfrifwyd cost y pecyn ar y cyd, ynghyd â'r 2 ffurflen y mae angen i chi eu llenwi a'u hanfon yn ôl cyn y gall taliadau gychwyn. Mae'r ffurflenni hyn yn gofyn am fanylion o'r cyfrif banc yr hoffech ei ddefnyddio ar gyfer derbyn yr arian, a manylion y gofal yr ydych wedi ei gyflogi.

Powered by Chapter Eight